Hur vi arbetar

Det är viktigt att ha en bra förståelse för hur verksamheten fungerar för att kunna identifiera vad som kan förbättras.

Ett framgångsrikt projekt kräver inte enbart noggrann planering, utan även en bred förståelse av verksamheten och varför en förändring behövs.

Utifrån vår erfarenhet kan vi se att många organisationer har ett behov av att kan skapa en bättre arbetsmiljö. Genom att bidra med stöd för att minska inneffektiva arbetssätt kan vi underlätta och minska tidskrävande uppgifter. 

Start

Våra projektsteg. Innan start anger vi hur pass omfattande nulägesanalysen ska vara. I normala fall utgår vi från ett avgränsat område som tex en avdelning eller en funktion. 

Nulägesanalys

En nulägesanalys är en analys av de interna och externa faktorer som påverkar en organisation just nu. Syftet med en nulägesanalys är att skapa en objektiv bild över verksamheten där den befinner sig idag. Analysen bör göras kontinuerligt, minst varje år, för att organisationen ska hänga med i utvecklingen som sker och ha en tydlig bild över vilka satsningar som behövs för att ta verksamheten framåt.

Behovsanalys

Analysera behoven utifrån nulägesanalysen. Identifiera flaskhalsar, ineffektiva steg, manuella arbetsuppgifter som kan automatiseras m.m. för att underlätta arbetet inom företaget så mycket som möjligt. Detta görs med hälp workshops och enskilda intervjuer med intressenter för att skapa en detaljerad behovskartläggning

Prioritering

Utvärdera och prioritera de behov som framkom i föregående behovsanalys. Vissa behov kan vara av en högre prioritet än andra. I denna fas dokumenterar vi de som har störst affärsvärde.

Teknisk utvärdering

Utvärdera de tekniska aspekterna av projektet, inklusive vilka verktyg och plattformar som är bäst lämpade för organisationens behov. Ta hänsyn till befintliga system och integrationer samt säkerhets- och dataskyddskrav.

Resursplanering

Identifiera vilka kompetenser som behövs, både internt och eventuellt externt, för att skapa och förvalta projektet.

Planera och tilldela resurser för projektet, inklusive personal, tid och budget. 

Förändringshantering

Ta hänsyn till de organisatoriska och kulturella förändringar som kan uppstå till följd av projektet. Kommunicera och engagera medarbetarna tidigt och regelbundet för att förklara fördelarna med det nya systemet och adressera eventuella farhågor eller motstånd.

Pilotprojekt

Genomför en pilotfas för att testa och validera lösningen innan den produktionssätts. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem innan systemet tas i storskalig drift. Lansera sedan stegvis eller iterativt. Ha alltid i åtanke att planera för aen aktiv förvaltning.

Utvärdering

Efter driftsättning är kan vi även erbjuda en tjänst för att utvärdera och mäta resultatet av projektet efter driftsättning och följa upp de ursprungliga målen och identifiera eventuella områden där förbättringar kan göras. Vi erbjuder även att skapa en tjänst för kontinuerlig övervakning, underhåll och optimering av projeket.