Informationsarkitektur

Informationsarkitektur bygger på att att organisera och strukturera information för att det ska blir enklare att bearbeta och använda, samt hitta informationen i ett företag. Det innebär att skapa en plan för hur informationen ska presenteras, navigeras, processas och förbereda användandaet av AI.

För att arbeta fram en informationsarkitektur kan man följa följande steg.

Kravinsamling:

Samla in information om organisationens mål, målgrupp, befintliga system och informationsbehov.

Detta arbeta utförs lämpligast i workshops.

Analys

Efter utförd kravinsamling är all input redo för analys.

Då analyseras informationen för att hitta mönster och samband.

Strukturering

Utifrån den analyserade informationen från kravinsamlingen kan arbetet med nu börja att strukturera informationen för att den ska bli lättare att förstå och använda.

Design

För att den strukturerade informationen ska bli lätt att kommunicera behövs en design tas fram. Resultatet blir det dokument som definierar  informationsarkitekturen och ska spegla organisations informationsbehov och mål.

Implementation

I denna fas implementeras organisationens framarbetade Informationsarkitektur i de system och processer där den ska användas.  För att nå en lyckad AI implementation är detta en förutsättning.

Utvärdering

Utför regelbundna utvärderingar av informationsarkitekturen och mät dess effektivitet. Efter varje utvärdering tillhandahålls ett material för att ständigt förbätta företagets informationsarkitektur.